Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbrief nodig van uw arts of specialist. Dit betekent dat u direct hulp kunt zoeken bij een fysiotherapeut, bekkentherapeut, geriatriefysiotherapeut etc.

Wanneer u zich aanmeldt met een schriftelijk advies cq. verwijzing van uw huisarts, sportarts, revalidatiearts, orthopeed, reumatoloog, uroloog, volgen wij dezelfde procedure als wanneer u komt zonder verwijzing.

Na de aanmelding volgt een inventarisatie van de hulpvraag en een screening op eventueel aanwezige risicofactoren.

Wij vragen u:

 • Uw verwijzing en verzekeringspas bij de eerste afspraak mee te brengen.
 • Uw verzekeringspolis nog eens even na te lezen ten einde onaangename verrassingen te voorkomen.
 • Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te brengen.
 • Afmeldingen 24 uur van te voren doorgeven, zodat wij een andere patiënt op de vrijgekomen plaats kunnen inplannen. Gereserveerde tijd die niet 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht..
 • Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf voor een groot badlaken te zorgen.
 • Op verzoek sportkleding/schoeisel mede te nemen.
 • Eventuele kostbaarheden (sieraden en dergelijke) thuis te laten. Vermissing hiervan is zowel voor u als ook voor ons erg vervelend.
 • Uw verwachtingen en/of twijfels kenbaar te maken ten aanzien van de komende behandelingen.
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij elke nieuwe zitting/behandeling aan te geven. Ook de ongemakken, welke u ondervindt in het functioneren thuis en op het werk. Dit aangeven is noodzakelijk om ons inzicht te geven in uw aandoening.
 • Ter ondersteuning van een sneller behandeleffect onze adviezen/oefenopdrachten etc. serieus te nemen en op te volgen.
 • Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (aan het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw verwijzer. U zult van ons dan een verslag meekrijgen met daarin o.a. vermeld alle relevante gegevens over de door u ondergane behandeling, tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken.
 • De op proef aan u uitgeleende hulpmiddelen na een week terug te brengen, opdat ook andere patiënten er gebruik van kunnen maken. Langer kan doch gaarne na overleg.
 • Magneetgevoelige zaken (o.a. pacemaker, protheses/implantaten, kwartshorloge, pinpas/chipknip) buiten het bereik van onze elektromagnetische apparatuur te houden.

De behandeling

 • De eerste zitting bestaat uit een screening en daarna een gedegen vraaggesprek en uitgebreid lichamelijk onderzoek waarbij getracht wordt uw klachten in kaart te brengen (fysiotherapeutische diagnose). U kunt worden gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Aan de hand daarvan wordt een specifiek op uw klachten gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.
 • Alle in onze praktijk werkende fysiotherapeuten hebben zich bekwaamd in een deelgebied van de fysiotherapie (verbijzonderingen). Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts wordt u ingedeeld bij één van hen, waarvan verwacht wordt dat hij/zij het best kan helpen u zo snel mogelijk van uw klachten te genezen.
 • Indien in een bepaald stadium van de behandelkuur uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij besluiten advies in te winnen bij een collega uit ons team of u zelfs een aantal keer door deze collega te laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de in onze praktijk aanwezige deskundigheid / specialisaties.
 • Tijdens afwezigheid (ziekte, vakantie, cursus ed.) van uw behandelend fysiotherapeut zult u door een collega uit ons team behandeld worden.
 • De meeste behandelvormen zijn aangenaam (pijnstillend), sommige doen pijn (rekking van weefsels) en andere zij inspannend (oefeningen). Gewoonlijk zult u geen napijn van een behandeling ondervinden. Soms kan dit echter wel het geval zijn.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld behoeft niet steeds elke behandeling precies dezelfde als de vorige te zijn.
 • U zult adviezen/leefregels krijgen en oefeningen om thuis uit te voeren. Ook deze zijn in de voortgang aan wijziging onderhevig.
 • Een groot aantal oefenschema’s zijn op schrift gesteld. Wij zullen dan ook een beroep doen op uw zelfwerkzaamheid.
 • Werkplekevaluatie kan met u plaatshebben evenals het bespreken van bepaalde gewoonten. Preventie neemt in onze praktijk een belangrijke plaats in, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.
 • U heeft te allen tijde inzage in het door ons over u aangelegde dossier.
 • Wij stellen ons open voor constructieve kritiek, waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen. Elke suggestie is dan ook welkom.
 • Tijdens of na het beëindigen van de behandeling zult u per mail een enquêteformulier van ons ontvangen, dit is voor kwaliteitsdoeleinden.
 • Zonder uw (schriftelijke) toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts/huisarts/ARBO-arts doen toekomen.
 • Wij gaan ervan uit dat u zich geheel kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken.

Neem contact op.

  Voornaam

  Achternaam

  Email

  Telefoon

  Bericht

  Hallo daar!

  Call Now Button