Privacyverklaring van Paramedisch Centrum Twigt / Sport Medisch
Centrum Sliedrecht

Paramedisch Centrum Twigt / Sport Medisch Centrum Sliedrecht, hierna te
noemen PMC Twigt houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen
voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens.
PMC Twigt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. PMC Twigt houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Opslaan van uw gegevens en doel

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het
  fysiotherapeutisch dossier opgeslagen. Dit omvat ook de bijzondere en/of
  gevoelige persoonsgegevens zoals uw BSN en uw gezondheidsgegevens.
  Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook
  voor onze therapeuten.
 • Gegevens om u te begeleiden voor bijvoorbeeld de fitness zijn beperkt tot
  NAW gegevens, bankgegevens en medische gegevens die relevant zijn
  voor het fitness abonnement.
 • Uw medische gegevens worden gebruikt voor uw behandeling binnen onze
  praktijk en eventueel overleg met andere medisch specialisten.
  Beveiliging van uw gegevens
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het
  medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt
  elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en
  beschermd tegen verlies via back-ups.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet
  onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s
  worden middels schermbeveiliging met wachtwoord afgeschermd.

Verstrekking aan derden

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal
  andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn
  opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten
  in de praktijk, administratieve krachten en stagiaires. Al deze personen
  hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt een interne en een externe audit ten behoeve van HKZ-certificering en/of visitatie ten behoeve van deelname aan het KNGF-plusprogramma onder verstaan. Uw gegevens zullen pas aan de auditor worden verstrekt nadat u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. De auditor heeft een geheimhoudingsplicht.
 • Medische gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Fysiopromotor verzorgt voor ons de verzending van onze nieuwsbrief via email. Indien uw hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de receptioniste of u uitschrijven voor de nieuwsbrief onderaan de nieuwsbrief.
 • Als advocatenkantoren of letselschade bedrijven informatie opvragen, verstrekken wij alleen gegevens als daar door u schriftelijke toestemming voor is gegeven.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaren van gegevens

 • Uw persoonsgegevens worden door ons nooit langer bewaard dan nodig is
  voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is
  vereist. De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is 15 jaar.
  Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
  Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de
  behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • U heeft het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde
  gegevens.

Indien u van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met uw
gegevens omgaat, kunt u dit bij de praktijkeigenaar (Joop Twigt en/ Lonneke
Twigt) bekend maken of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Oktober 2019