Privacyverklaring van Paramedisch Centrum Twigt / Sport Medisch Centrum Sliedrecht

 

Paramedisch Centrum Twigt / Sport Medisch Centrum Sliedrecht, hierna te noemen PMC Twigt houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens.

PMC Twigt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PMC Twigt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Opslaan van uw gegevens en doel

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het fysiotherapeutisch dossier opgeslagen. Dit omvat ook de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals uw BSN en uw gezondheidsgegevens. Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor onze therapeuten.
 • Gegevens om u te begeleiden voor bijvoorbeeld de fitness zijn beperkt tot NAW gegevens, bankgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor het fitness abonnement.
 • Uw medische gegevens worden gebruikt voor uw behandeling binnen onze praktijk en eventueel overleg met andere medisch specialisten.

 

Beveiliging van uw gegevens

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via back-ups.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels schermbeveiliging met wachtwoord afgeschermd.

 

Verstrekking aan derden

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, administratieve krachten en stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
 • Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt een interne en een externe audit ten behoeve van HKZ-certificering en/of visitatie ten behoeve van deelname aan het KNGF-plusprogramma onder verstaan. Uw gegevens zullen pas aan de auditor worden verstrekt nadat u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. De auditor heeft een geheimhoudingsplicht.
 • Medische gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Fysiopromotor verzorgt voor ons de verzending van onze nieuwsbrief via email. Indien uw hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de receptioniste of u uitschrijven voor de nieuwsbrief onderaan de nieuwsbrief.
 • Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen, verstrekken wij alleen gegevens als daar door u schriftelijke toestemming voor is gegeven.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaren van gegevens

 • Uw persoonsgegevens worden door ons nooit langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

 • U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • U heeft het recht om kosteloos de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien of er een (elektronisch) afschrift van de ontvangen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • U heeft het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegevens.
 • U heeft het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • U heeft het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • U heeft het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • U heeft het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien (logging).
 • U heeft recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

Indien u van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit bij de praktijkeigenaar (Joop Twigt en/ Lonneke Twigt) bekend maken of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

September 2022